Leerplicht

Als een kind 4 jaar is mag het naar school, maar het is leerplichtig als het 5 jaar geworden is. In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moeten ouders of verzorgers er voor zorgen dat het naar school gaat en alle lessen volgt. 

De school is verplicht de (ongeoorloofde) afwezigheid van leerlingen bij te houden. Is een leerling meer dan 3 dagen ongeoorloofd afwezig dan moet de school dit de leerplichtambtenaar melden. 

EXTRA VRIJ VRAGEN BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Alleen in zeer bijzondere gevallen is (vakantie)verlof buiten de schoolvakanties mogelijk.
U kunt een verzoek tot (vakantie)verlof indienen bij de locatiedirecteur van uw school. U dient dit ruim van tevoren aan te vragen (acht weken). De locatiedirecteur zal uw aanvraag beoordelen op basis van de wettelijke regels en zo nodig overleg plegen met de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.
Op de site over de leerplicht vindt u meer informatie.